Giới thiệu về đề tài nghiên cứu dự án Venus Luxury quận 5

Giới thiệu về đề tài nghiên cứu dự án Venus Luxury quận 5. Thu thập, phân tích và đánh giá tình hình thị trường bất động sản tại quận 5 của thành phố Hồ Chí Minh

Đối với mỗi quốc gia, kinh doanh bất động sản luôn là ngành kinh tế mũi nhọn, đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước và chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tổng sản phẩm quốc nội. Thị trường bất động sản gắn liền với nền sản xuất hàng hóa và là một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế hàng hóa. Cũng như sự hình thành và phát triển của thị trường bất động sản trên thế giới, thị trường bất động sản ở Việt Nam cũng xuất hiện cùng với việc sản xuất và trao đổi các hàng hóa khác nhau trong nền kinh tế. Qua mỗi giai đoạn phát triển, dưới sự điều chỉnh của Nhà nước bằng pháp luật, thị trường bất động sản ở Việt Nam có những nét đặc trưng khác nhau. Do đó việc thu thập và phân tích thông tin có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đánh giá thị trường trong từng giai đoạn phát triển.
Thu thập, phân tích thông tin qua đó tạo cơ sở dữ liệu để đánh giá thị trường là một công đoạn mang tính quyết định trong công tác nghiên cứu thị trường bất động sản ở Việt Nam  và các thị trường có qui mô nhỏ hơn như các các thành phố, các quận, dự án Venus Luxury quận 5.
Qua thực tế tìm hiểu, em thấy thị trường bất động sản tại khu vực quận 5- thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay đã trải qua rất nhiều biến động, do đó để đánh giá lại tình hình thị trường bất động sản tại quận 11, và thông qua việc đánh giá này để có thể đề ra những giải pháp, kiến nghị phù hợp với những bước phát triển của thị trường bất động sản tại địa phương này nên em quyết định chọn đề tài “Thu thập, phân tích và đánh giá tình hình thị trường bất động sản tại quận 5 của thành phố Hồ Chí Minh”
2. Mục tiêu nghiên cứu :
Đề tài nghiên cứu về tình hình thị trường bất động sản tại khu vực quận 5, trong đó tập trung phân tích, đánh giá về thực trạng những dự ánbất động sản tại khu vực này và đưa ra nhận xét, đánh giá sơ bộ những vấn đề phù hợp và chưa phù hợp với thực tiễn . Từ đó đưa ra những kiến nghị sao cho phù hợp với thực tiễn hơn .
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu :
Đối tượng nghiên cứu: tập trung tìm hiểu và nghiên cứu thông tin về thị trường bất động sản.
Phạm vi không gian: đề tài nghiên cứu dựa trên tình hình thực tế của thị trường bất động sản tại quận 5
Phạm vi thời gian: đề tài nghiên cứu tình hình hoạt động của các dự án bất động sản tại khu vực quận 5 trong giai đoạn 2011-2015
4. Phương pháp nghiên cứu :
Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp, thống kê, so sánh và đánh giá,..
5. Kết cấu đề tài :
Kết cấu đề tài gồm 3 chương:
Chương 1:cơ sở lý luận.
Chương 2:thu thập thông tin các dự án bất động sản trên điạ bàn quận 5- thành phố Hồ Chí Minh.
Chương 3:phân tích, đánh giá và đưa ra kiến nghị các dự án bất động sản trên địa bàn quận 5-thành phố Hồ Chí Minh.
 

0939 368 567 Đăng Ký